بله ایتا


عملیات های میدانی سید حامد نسابه

عملیات میدانی جغرافیایی
عملیات میدانی جغرافیایی
یکی از جذابترین بخشهایی که دانش‌آموختگان رشته جغرافیا، با آن سروکار دارند، عملیات و کاوشهای میدانی‌ست که نقش مهمی در توصیف دقیق و بدست آمدن شواهد گوناگون جهت رد یا تایید فرضیّات مطروحه دارد ...