بله ایتا


نسابه

بخش ادبیات شامل نظم و نثر اعم از : قطعه، قصیده، غزل، مثنوی، اشعار مناسبتی، نثر مسجّع، طنز و ...

بخش ادبیات شامل نظم و نثر اعم از : قطعه، قصیده، غزل، مثنوی، اشعار مناسبتی، نثر مسجّع، طنز و  ...