بله ایتا


مجموعه ژئوپلی‌نومی

روانگردانی بنام GDP  ، توّهم  شکست ناپذیری !!
روانگردانی بنام GDP ، توّهم شکست ناپذیری !!
آیا در طول تاریخ، از گذشته‌های دور تا بعد از انقلاب‌صنعتی، سابقه نداشته که کشورها، ممالک و حتی قبایلی کم‌شمار با GDP بسیار کم، موفق به غلبه بر بلوک‌های قدرت و حوزه‌های تمدنی و ژئوپلیتیک با GDP بسیار بالا شده باشند؟؟!!