بله ایتا


جغرافیا

تولید انواع نقشه‌های توپوگرافی و ژئومرفولوژی
تولید انواع نقشه‌های توپوگرافی و ژئومرفولوژی
تولید انواع نقشه‌های توپوگرافی و ژئومرفولوژی
آموزش و مشاوره در امور ژئومرفیک
آموزش و مشاوره در امور ژئومرفیک
برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشی در زمینه مسائل ژئومرفیک از جمله در زمینۀ برنامه‌ریزی محیطی، مدیریت یکپارچه زمین، آمایش سرزمین، و ... بعلاوه ارائه خدماتی از قبیل تولید نقشه، و ارائه طرح ...
جغرافیا
جغرافیا
ارائه مشاوره و برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشی در دو شاخه اصلی رشته کهن و پویای جغرافیا اعم از طبیعی و انسانی در گرایشهای متنوع این دو شاخه شامل ...