بله ایتا


مستند

مستند جغرافیایی
مستند جغرافیایی
توجه به جنبه‌های متنوع رشته کهن و پویای جغرافیا و بیان آنها در قالب مستندهای مختلف، از جملۀ علاقمندیهای سید حامد نسابه می‌باشد ...