بله ایتا


منثور (تاریخی)

مهاجر الی الله
مهاجر الی الله
یکصدوبیست و نُه سال قبل ، عراق ، عتبات عالیات ؛ کاروانی خسته راه ، حامل شِکوِه و شکایت مردمی مملو از درد و آه ، از لارستان به نجف و پابوس امامی پر شوکت و جاه و از آنجا به سامرّاء محضر مرجعی صاحب نام و درهم کوبنده بساط روباه